top of page

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

Mindary/Şirket: Mindary Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketine ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.

Taraf/lar: Kullanıcı ve Şirket'ten her biri bundan sonra ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacak ve bundan sonra topluca "Taraflar" olarak anılacaktır.

İnternet Sitesi: www.mindary.mobi domain adına sahip Şirket internet sitesidir.

Uygulama:  Mindary Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketine ait, Mindary adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nudur.

Kullanıcı: Kendi iradesi ile kayıt olan, mobil uygulama içi satın almaları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerin genel tanımıdır. 

Online Ödeme Sistemi: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, Mindary’nin işbirliği yaptığı Google Play ve App Store üzerinde ödeme işlemi alan ödeme sistemidir.

Sözleşme: Mindary Kullanıcı Sözleşmesidir.

Ziyaretçi: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır. 


 

   1. Partiler

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Uygulamayı indiren ve/veya web sitesini kullanan Kullanıcı arasında akdedilmiş ve akdedilecektir. Web Sitesi ve işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartları Kullanıcı tarafından kabul edilmiş ve Kullanıcı'nın Uygulama'yı ilgili mobil cihazına indirmesi ve/veya Web Sitesi'ni kullanmaya başlamasıyla birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

   2. Hizmet Tanımı – Kapsam

      2.1. “Mindary” Uygulaması, kullanıcının, iyilik halini destekleyecek pozitif alışkanlıkları kazandırmak amacı ile günlük, kolay uygulanabilir, mini pratikler ve bilgiler sunmak için tasarlanmış bir zihinsel sağlık uygulamasıdır.

      2.2. Mindary Web Sitesi ve/veya Uygulaması, herhangi bir tanı, teşhis veya tedavi önermez. Web Sitesi ve/veya Uygulama içerisinde yer alan herhangi bir içerik, terapi veya tedavi yerine geçmez. Bütün egzersiz ve içerikler tavsiye niteliğindedir. Kullanıcının erişim sağladığı bütün içerik ve egzersizleri yapmak kullanıcının takdirine bırakılmış olup bir uzmana başvurulması tavsiye edilir. Kullanıcının uygulama içindeki içerikleri ve önerileri  kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğu kendisindedir ve Kullanıcı bunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın seçerek uyguladığı içerik ve önerilerden dolayı doğacak sonuçlardansorumlu tutulamaz. İşbu Sözleşme, Uygulama ve İnternet Sitesi kullanım koşulları ile Kullanıcı ve Şirket'in ilgili hak ve yükümlülüklerini belirlemekte ve düzenlemektedir.

 

   3. İçeriğin Kullanımı

      3.1. Şirket, İnternet Sitesi ve Uygulamanın genel görünümü, tasarımı ile İnternet Sitesi ve Uygulamadaki her türlü materyalin, her türlü fikri mülkiyet haklarının sahibi, lisans sahibi ve hak sahibidir. Sesli, görüntülü ve yazılı tüm içerikler Mindary tarafından hazırlanmıştır.

      3.2. Bilgi, resim, ticari marka ve markalar, İnternet Sitesinin alan adı, elektronik, grafik veya makine tarafından okunabilir biçimde sunulan her türlü logo, simge, gösterge unsuru, teknik veriler, bilgisayar yazılımı, uygulanan satış sistemi, iş yöntemi ve iş modeli (“Materyaller”) yasal koruma altındadır. 

      3.3. Kodlar ve yazılım da dahil olmak üzere Web Sitesinde ve/veya Uygulamada bulunan Materyaller, önceden yazılı izin alınmadan ve uygun referans gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayınlanamaz. İnternet Sitesi ve/veya Uygulamanın tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz kullanılamaz.

      3.4. Kullanıcının belirlediği veya kendi belirlediği kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin ve/veya kullanım haklarının (bu tür bilgilerin kullanımı dahil) paylaşılması sonucunda doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında başka herhangi bir şahsın IP adresi, elektronik posta adresi ve kullanıcı adı gibi kişisel verilerini veya bilgilerini kullanamaz ve başka bir Kullanıcının özel verilerine veya bilgilerine yetkisiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı, bu tür bir kullanım sonucunda doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

      3.5. Şirket, Web Sitesi veya Uygulama'nın ve diğer herhangi bir veri veya programın kullanılması nedeniyle, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil veya başka bir nedenle doğabilecek zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

      3.6. Şirket, herhangi bir işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü bulaşması, telekomünikasyon hatlarında arıza, iletişim hatası, hırsızlık, tahribat veya kayıtlara yetkisiz olarak erişilmesi durumlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

      3.7. Kullanıcının İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden ilettiği her türlü içerik Şirket'e ait olup, pazarlama amaçlı kullanılabilir.

   4. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

      4.1. Kullanıcı, Uygulamayı indirdikten ve üyelik işlemini tamamladıktan sonra Uygulama ve Web Sitesi üzerindeki ücretsiz içerik ve egzersizleri kullanmaya, ödeme yöntemlerini kullanarak ödemesini yaptıktan sonra da ücretli içerikleri ve özellikleri kullanmaya hak kazanacaktır.

      4.2. Kullanıcı, talep edilen bilgileri eksiksiz, gerçek ve doğru olarak vereceğini beyan ve taahhüt eder. Talep edilen bu bilgilerin eksik, gerçeğe aykırı veya hatalı iletilmesinden ve bu bilgilerin eksik, gerçeğe aykırı veya yanlış verilmesinden doğabilecek sonuçlardan Kullanıcı sorumludur.

      4.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine, Uygulama ve Web Sitesinde belirtilen ve Şirket tarafından zaman zaman güncellenebilecek her türlü şart ve koşullara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

      4.4. Kullanıcı, Uygulamayı ve İnternet Sitesini hiçbir zaman kamu düzenini bozacak, davranış kurallarına aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanamaz. 5.Kullanıcı, Uygulama'nın ve Web Sitesi’nin kullanımını engelleyecek veya engelleyici fiil ve davranışlarda bulunmayacak, sunucuları veya veritabanlarını otomatik programlar yüklemek suretiyle aşırı yükleyip kilitlemeyecek ve amaçlanan bu tür dolandırıcılık girişimlerinde bulunmayacaktır. Yukarıdaki hükümlere aykırı herhangi bir eylemden doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcıya aittir.

      4.5. Kullanıcı, Uygulama'ya ve Web Sitesi'ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Kullanıcı, bu bilgileri ve şifreyi hiçbir gerçek veya tüzel kişi ve/veya başka kuruluş ile paylaşmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgileri ile yapacağı her türlü işlemin, Kullanıcı tarafından yapılmış sayılacağını ve doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tür işlemlerin Kullanıcı tarafından kabul edileceğini ve karşılanacağını ve bu tür bir işlemin kendisi tarafından yapılıp, yapılmadığına dair herhangi bir savunma veya itirazda bulunamayacağını veya bu savunmaya dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

      4.6. Şirket, Kullanıcı'nın Uygulama'ya ve Web Sitesi'ne yüklediği her türlü bilgi ve içeriğe Kullanıcı'nın ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin erişimini engelleyebilir veya söz konusu bilgi veya içeriği silebilir. Şirket, Kullanıcı'nın Uygulama'ya ve İnternet Sitesi'ne yüklediği her türlü içerik ile mesaj gönderme ve alma dahil, Kullanıcının Uygulama ve İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği her türlü iletişime ilişkin her türlü bilgi ve verileri her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir. Kullanıcı bu konuda bilgilendirilmiş olup, yukarıdaki hususları kabul etmektedir.  

      4.7. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her türlü iletişimin sadece Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamı ile ilgili olabileceğini; özel ve kişisel iletişim amacıyla, Uygulama ve Web Sitesini, işbu Sözleşme konusu ile ilgili faaliyetler dışında herhangi bir amaçla iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

      4.8. Kullanıcının sisteme girdiği her türlü bilgi ancak Kullanıcı'nın talebi üzerine değiştirilebilir.

      4.9. Şirket, Uygulama ve Web Sitesi içeriklerini ve/veya Kullanıcıya sunulan her türlü hizmeti değiştirme veya söz konusu içerik ve/veya hizmet sunumunu durdurma veya hizmet yelpazesine yeni hizmetler ekleme hakkına sahiptir. Bu ekleme, çıkarma veya değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen herhangi bir zamanda sağlanabilir. Kullanıcı, Şirket'in işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir taahhüt ve taahhütte bulunmadığını, Şirkete karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya meblağ talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

      4.10. Kullanıcı, dilediği zaman işbu Sözleşmeye erişme ve bu Sözleşmeyi kaydetme ve herhangi bir ihtilaf durumunda Sözleşmeyi kullanma hakkına sahip olacaktır.

      4.11. Şirket, işbu Sözleşmede belirtilen kullanım koşullarını güncelleme hakkına sahiptir. Kullanım koşulları ve işbu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, Uygulama ve Web Sitesi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

      4.12. Uygulama ve Web Sitesi, Şirketin kontrolünde olmayan başka web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar veya referanslar içerebilir. Şirket, Uygulama ve Web Sitesinin bağlantı veya referans içerdiği bu tür diğer uygulamaların içeriklerinden veya bu tür diğer uygulamalarda yer alan diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

   5. Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

      5.1. Şirket, Kullanıcılarının alışkanlık geliştirmelerine, stres seviyelerini yönetmelerine, odaklanmalarını artırmalarına, zihinlerini boşaltmalarına yardımcı olmak amacıyla tavsiye niteliğinde pratik, video ve egzersizler sunacaktır. Uzmanlar tarafından, erişim sağlanılan pratikler stüdyo ortamında kaydedilmiş olup Uygulama aracılığıyla “video/ses/yazılı içerikler” şeklinde sunulmuştur.

      5.2. Şirket, Mücbir Sebepler, bağlantı sorunları, İnternet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanabilecek sebepler, kullanım hataları veya bunlara bağlı herhangi bir nedenle Uygulama ve İnternet Sitesinde meydana gelebilecek kesinti veya aksaklıklardan, kullanıcının Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığı cihaz veya bu cihazın işletim sisteminin sürümünden sorumlu değildir.

      5.3. Uygulama ve Web Sitesi, kişisel ve bireysel kullanıma yöneliktir. Şirket, Kullanıcı'nın Uygulama'yı veya Web Sitesi'ni işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara ve hükümlere aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde, Kullanıcının üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir. Kullanıcı, bu durumda Şirket aleyhine bu hususta ne olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

      5.4. Şirket, Kullanıcı'ya daha iyi hizmet verebilmek veya Kullanıcı'yı belirli kampanyalara katılmaya davet etmek amacıyla Kullanıcının bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.) talep edebilir ve bunlara sahip olabilir. Kullanıcı bu amaçla belirli anketleri veya bilgi formlarını doldurur. Şirkete ait sunucu ve bilgisayarlarda toplanan bu veriler, Şirket tarafından Kullanıcı sınıflandırma çalışmaları kapsamında belirli müşteri profillerine yönelik promosyon faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve iletişimin engellenmesi amacıyla Şirket tarafından kullanılabilecektir.

      5.5. Şirket, istenmeyen e-postaların söz konusu faaliyetlerinde işbu Sözleşmede belirtilen Gizlilik Politikası'na uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder.

      5.6. Şirket, hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirebilir ve tek taraflı olarak hizmetlerin verilmesini geçici veya sürekli olarak durdurmaya, bu hizmetlerin içeriğini değiştirmeye veya verilmesini iptal etmeye, herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yetkilidir. Bu tür bir değişiklik veya tadil durumunda Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi'nin güncel halini son güncelleme tarihi ile birlikte Uygulamada ve Web Sitesinde aynı internet bağlantısı üzerinden yayınlanacak ve Şirketin uygun görmesi halinde Kullanıcıların eposta adreslerine gönderilecektir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin güncellenmiş hali, Uygulama'da ve Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama'nın ve/veya Web Sitesi'nin kullanımı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin güncellenen versiyonuna tabi olacaktır.

      5.7. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya Uygulama'yı veya Web Sitesi'ni kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne uyacağını taahhüt etmiş sayılır. Bu Sözleşme, Kullanıcı hesabının herhangi bir şekilde silinmesi üzerine otomatik olarak hükümsüz hale gelecektir.

   6. Üyelik ve Ödemeler

      6.1. Kullanıcı, Uygulama'nın çalışabilmesi için internet bağlantısını olduğunu, Uygulama'da yer alan video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin görüntülenebilmesi için de internet bağlantısı gerektiğini kabul ve beyan eder. İnternet kullanım bedelinin Kullanıcı'nın kablosuz şebekesi veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, Şirketin internet kullanım bedeli için herhangi bir garanti vermediğini veya sorumlu olmadığını ve Kullanıcı'nın belirtilen hususlar hakkında bilgi verilmiştir.

      6.2. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilir ve Uygulama içi satın alımlara ilişkin geçerli tüm vergiler dahil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır.

      6.3. Kullanıcı, Şirketin dilediği zaman içerik, abonelik, ve Uygulama içindeki kampanya ve paketlerin fiyatlarını tek taraflı olarak değiştirebileceğini; kendisinin güncellemeleri ve uygulama detaylarını düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

      6.4. Kullanıcı, Uygulama içerisindeki içeriklerin ve özelliklerin kaldırılması, güncellenmesi ve değiştirilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacağını ve ücret iadesi talep edemeyeceğini kabul eder.

      6.5. Uygulama dahilinde gerçekleştirilen herhangi bir satın alma, derhal Kullanıcının mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcının mobil cihazının Apple App Store veya Google Play Store'a erişebilmesi için internete bağlı olması gerekir. Apple App Store ve Google Play Store Genel Hüküm ve Koşulları, mobil cihazın türüne bağlı olarak ve Apple App Store ve Google Play Store kullanımıyla bağlantılı olarak uygulanacaktır.

      6.6. Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden yapılacak herhangi bir satın alma teklifi, yapıldığı andan itibaren geçerli olup, Şirket'in herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin satın alma fiyatlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

      6.7. Şirket tarafından sunulan bazı hizmetler “Ücretli Hizmet” olup bu Sözleşmenin akdedildiği tarih itibarıyla veya gelecekte ek ödemelere tabi olabilir. Ücretli Hizmetlere ilişkin kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcıya bildirilen her türlü ödeme koşulları işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

      6.8. Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere, belirli Ücretli Hizmetler, ilk kullanımda bir defaya mahsus olmak üzere ücretlendirildikten sonra, sürekli olarak ücretlendirilebilir hizmetler haline gelebilir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirilen bir hizmet seçerek, ilk kullanımda alınacak ücret ile sürekli olarak alınacak müteakip ücretler ve hizmet iptal edilene kadar kesintisiz olarak alınacak tüm ücretleri kabul etmiş olacaktır.

      6.9. Kullanıcıların fatura hesabına ilişkin (fatura adresinde veya kredi kartı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda) güncel, eksiksiz ve doğru bilgi vermesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın ödeme yöntemlerinin iptal edilmesi (örn. kayıp veya çalınma nedeniyle) veya izinsiz kapatma veya kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kullanımı gibi olası güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi durumunda; Kullanıcı, bu tür bir olay hakkında Şirketi veya Ödeme İşleyeni derhal bilgilendirmelidir. Bu tür bilgiler, satışla ilişkili Apple App Store veya Google Play Store'un güvenlik sayfası aracılığıyla gerektiğinde değiştirilebilir.

      6.10. Kullanıcı, yukarıda belirtilen bilgilerden herhangi birini ibraz etmemesi durumunda, Ücretli Hizmetin sona erdirilmediği sürece, Şirketin Ücretli Hizmetin her kullanımında Faturalandırma Hesabı aracılığıyla ödeme almaya devam edeceğini kabul eder. 

      6.11. Kullanıcının Ücretli Hizmetleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, söz konusu Ücretli Hizmetlerin karşılığı olarak Şirketin Kullanıcıya Kullanıcı'nın Ödeme Yöntemi ile yapacağı faturalandırmayı onayladığı anlamına gelir. Borç olarak düzenlenen bu faturaların tutarları Kullanıcı tarafından ödenecek ve Kullanıcı bu tutarları ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak bu, Şirketin Kullanıcıdan doğrudan ve derhal ödeme alma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

      6.12. Tüm ücretsiz deneme sürümleri veya herhangi bir Ücretli Hizmete erişim sağlayan promosyon teklifleri, deneme sürümü için tanımlanan süre içinde kullanılmalıdır. Ücretli Hizmetin deneme sürümü için belirlenen sürenin bitiminde Kullanıcıdan herhangi bir ücret alınmaması için; Kullanıcı, bu sürenin bitiminden önce Ücretli Hizmeti kullanmayı bırakmalıdır. Kullanıcının deneme sürümü için belirlenen süre dolmadan kullanımını iptal etmesi ve buna rağmen yanlışlıkla ilgili Ücretli Hizmet için ücret alınması durumunda; admin@mindary.mobi adresine konuyla ilgili bir e-posta göndererek Şirket ile iletişime geçmelidir.

 

   7. Kampanyalar

      7.1. Şirket, zaman zaman Kullanıcıların yararına İnternet Sitesi ve/veya Uygulama aracılığıyla indirim, hediye, özel fırsat ve kampanyalar vb. düzenleyebilir. Bu tür kampanyaların her türlü şart kanve koşulları Şirket tarafından belirlenir.

      7.2. Şirket, bu tür kampanya ve özel tekliflerin içeriğini önceden ve haber vermeksizin değiştirme ve bu tür kampanya ve özel tekliflerin uygulamasını durdurma hakkını saklı tutar.

 

   8. Kullanıcının Cayma Hakkı

      8.1. Bu maddede belirtilen cayma hakkı, yalnızca tüketici sıfatıyla ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar için geçerlidir.

      8.2. Uygulama, Kullanıcı tarafından doğrudan internetten indirileceğinden, Kullanıcı Uygulamadan çıkarak veya Uygulamayı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkına sahiptir.

      8.3. Kullanıcının Uygulama içi satın alımlara ilişkin cayma hakkı, Apple App Store veya Google Play Genel Hüküm ve Koşullarına göre kullanılacaktır.

      8.4. Yıllık ücretli üyelikte, ödemeden itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunulması, 3 aylık ücretli üyelikte, ödemeden itibaren 7 gün içinde iade talebinde bulunulması durumunda cayma hakkına sahiptir.

 

   9. Feragatname

      9.1. Uygulama ve Web Sitesindeki her türlü bilgi, öneri ve içerik, kullanıcının genel olarak herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayımıyla öneri niteliğinde hazırlanmıştır. Kullanıcı, Uygulamayı ve Web Sitesini bu gerçeğin bilincinde olarak kullanmak ve gerekli gördüğü takdirde kullanmadan önce ilgili hekiminden onay almakla yükümlüdür. Kullanıcının tıbbi veya psikolojik durumundan dolayı doğabilecek sonuçlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

      9.2. Kullanıcı, Uygulama ve Web Sitesi'nde yer alan tüm bilgi ve içeriklerin tavsiye niteliğinde olduğunu, herhangi bir hastalık veya tıbbi duruma tanı veya tedavi sağlamadığını ve Kullanıcı'nın; kendi takdirine bağlı olarak hareket eder ve bu tür içerikleri kullanıp kullanmamakla ilgili tüm sorumluluğu üstlenir. Şirket, Kullanıcı'nın seçtiği ve uyguladığı hiçbir programdan sorumlu tutulamaz.

   10. Mücbir Sebep

      10.1. Cihaz ve sistemlerin bulunduğu ülkede meydana gelebilecek her türlü deprem, grev, olumsuz hava koşulları, salgın veya pandemik hastalıklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, ambargolar, isyanlar, doğal afetler ve devlet emirleri olayları Mücbir Sebep olaylarıdır. İşbu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği ölçüde Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri Mücbir Sebep hali süresince askıya alınacak ve Taraflara işbu Sözleşme hükümlerini yerine getirmemeleri nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak ve Taraflardan hiçbiri diğer Taraftan tazminat talebinde bulunmayacaktır. 

      10.2. Mücbir Sebep halinin süresinin 1 (bir) ayı aşması halinde, Taraflardan herhangi biri herhangi bir başka yükümlülük altına girmeden işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

   11. Bağlayıcı Anlaşma

Taraflar, işbu Sözleşme'nin Taraflar için bağlayıcı olacağını ve işbu Sözleşme'de yer alan hüküm ve hükümlerin Taraflar arasında tam olarak uygulanacağını kabul ve beyan etmekte ve bu hüküm ve hükümlere uygun hareket edeceklerini taahhüt etmektedirler.

 

   12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Yetkisi

İşbu Sözleşme ve yorumundan doğabilecek her türlü ihtilaflarda Ankara  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, bu tür ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. (CISG hükümleri hariçtir ve uygulanamaz). Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden bir tüketici olan Kullanıcı, şikâyet ve uyuşmazlık başvurularını ilgili İl veya İlçe Tüketici Uyuşmazlık Hakem Heyetlerine veya Kullanıcının bulunduğu yerdeki ilgili Tüketici Mahkemesine yapabilir.

   13. Gizlilik

Gizliliğe ilişkin hususların dayanağı, EK-1 olarak ekte yer alan gizlilik politikasına (“Gizlilik Politikası”) tabi olacak ve bu politikanın hükümleri Kullanıcı tarafından kabul edilmiş ve kabul edecek sayılacaktır. Uygulama'nın Kullanıcı tarafından ilgili mobil cihazına indirilmesi ve/veya Kullanıcının Web Sitesini kullanmaya başlamasıyla yürürlüğe girer.

   14. Genel Hükümler

      14.1. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından veya yetkilerinden veya yaptırımlarından herhangi birini kullanmaktan imtina etmesi, bu haklar, yetkiler veya yaptırımlar veya müteakip haklar, yetkiler veya yaptırımlar için bir kayıp veya feragat teşkil etmeyecek ve bunlara emsal teşkil etmeyecektir.

      14.2. İşbu Sözleşme, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kapsamında doğabilecek herhangi bir ihtilafın çözümü için bir belge teşkil edecektir. Kullanıcı, kanıtlama ve erişilebilirlik amacıyla işbu Sözleşmenin kaydedilmesine ve saklanmasına onay verir.

      14.3. Uygulama ve İnternet Sitesi'nin fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı ve görsel öğeleri ile tüm alıştırmalar, içerik ve bilgiler ve yazılımın kodu, uygulamanın varlıklarını oluşturur ve Şirket ile ilgili fikri mülkiyeti oluşturur. Tüm bu tür mülkiyet varlıkları, telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır. Yazılım ve/veya içeriklere ilişkin herhangi bir fikri mülkiyet hakkı Kullanıcıya bu Sözleşme kapsamında veya kapsamında verilmemiştir ve bu tür tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

bottom of page